2000
Ανάδειξη χώρων βόρειας και νότιας κλιτύος Ακροπόλεως