2006
Κέντρο εξυπηρέτησης ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ

Η μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού και αφορά στην πρόταση αρχιτεκτονικής λύσης σε επίπεδο προσχεδίων για την κατασκευή κέντρων εξυπηρέτησης βιομηχανικών περιοχών της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. σε δεκαέξι περιοχές της χώρας. Την κεντρική ιδέα της αρχιτεκτονικής λύσης συνθέτουν δύο βασικά γεωμετρικά στοιχεία, το στοιχείο «ευθεία» και το στοιχείο «ανισοσκελής σταυρός», τα οποία μεταφράζονται συνθετικά και κατασκευαστικά σε δύο επιμέρους λειτουργικές ενότητες. Τα δύο αυτά στοιχεία τοποθετούνται σε άξονες υπό αμβλεία γωνία 100ο μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο που να δημιουργούν, στο σημείο αλληλοτομίας τους, «προστατευμένο» υπαίθριο χώρο μέσω του οποίου γίνεται η είσοδος στις δύο λειτουργικές ενότητες.