2009
Κέντρο logistics στον Ασπρόπυργο

Πρόκειται για νέο διώροφο κτίριο αποθηκών και γραφείων στην θέση  “Μαγούλα” του Δήμου Ασπροπύργου συνολικού εμβαδού 3.600 τμ.  Ο κύριος όγκος του κτιρίου στεγάζει αποθηκευτικούς χώρους, που οργανώνονται σε 2 επίπεδα, ισόγειο και α΄όροφο, που στεγάζονται με δίρριχτες στέγες. Η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων πραγματοποιείται στη νότια όψη, για το επίπεδο του ισογείου και στη βορεινή όψη για το επίπεδο του α΄ορόφου. Στη δυτική πλευρά του κτιρίου τοποθετείται ο όγκος των γραφείων, με άμεση θέαση του σημείου εισόδου στο οικόπεδο. Στο επίπεδο του υπογείου χωροθετούνται χώροι αποθήκευσης και μηχανολογικοί χώροι. Η είσοδος των γραφείων πραγματοποιείται στο επίπεδο του ισογείου, συνεπίπεδα δηλαδή με την κύρια στάθμη των αποθηκών. Κατασκευαστικά, το υπόγειο του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ από τη στάθμη του ισογείου τα φέροντα στοιχεία, τόσο τα υποστυλώματα όσο και η κατασκευή της στέγης θα είναι μεταλλικά.  Η πλαγιοκάλυψη του κτιρίου θα γίνει με panels και στους γραφειακούς χώρους θα πραγματοποιηθεί εσωτερική επένδυση με γυψοσανίδες.