2008
Αποκατάσταση της γέφυρας της Πλακοβίτσας

Η γέφυρα Πλακοβίτσας βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη στον Νομό Άρτας και ενώνει τις δύο όχθες του ποταμού Σκουλικαρίτικου (παραπόταμος του Αράχθου).

Η υπό μελέτη γέφυρα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αρχιτεκτονικής ηπειρώτικων γεφυριών, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία για την χρονολογία οικοδόμησής της και για τους κτήτορες. Ωστόσο από συγκριτικά στοιχεία και παραλληλισμούς με αντίστοιχες κατασκευές της Ηπείρου συνάγεται ότι η κατασκευή της θα πρέπει να έχει γίνει στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.

Πρόκειται περί απλού λίθινου μονότοξου γεφυριού με μήκος ανοδομής είναι 33,50 μ. Η όλη κατασκευή της ανοδομής φέρεται από το τόξο το οποίο ακολουθεί χάραξη ημικυκλίου. Η διάμετρος του τόξου είναι 18,50 μ. και το ύψος του κλειδιού από τον πυθμένα είναι 10,50 μ περίπου.

Η πρόταση προβλέπει την συντήρηση, επισκευή, και αποκατάσταση της γέφυρας με τρόπο τέτοιο ώστε να ανακτηθούν οι στατικές και δομικές ιδιότητες της κατασκευής, να αποκατασταθεί η αρχική εικόνα της, να εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία της και τέλος να αποτελέσει η ίδια πόλο έλξης τόσο για τους δημότες όσο και για επισκέπτες.