2015
Προσθήκη Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγμένης

Το κτήριο της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων χωροθετείται στη νοτιοανατολική γωνία του οικοπέδου.

Εξαιτίας του περιορισμένου υπόλοιπου κάλυψης του οικοπέδου αλλά και τη διάρθρωση του υπαίθριου χώρου σε δύο στάθμες, επιλέχθηκε ως βέλτιστη λύση η οργάνωση της λειτουργίας του κτηρίου σε δύο επίπεδα.

Η ανώτερη στάθμη του κτηρίου, φιλοξενεί την είσοδο, την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, το χώρο της σκηνής και των αποδυτηρίων, και τοποθετείται σε στάθμη παραπλήσια με αυτή της νοτιανατολικής γωνίας του οικοπέδου. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ανεξάρτητη είσοδος ενισχύοντας την ευελιξία της λειτουργίας της Α.Π.Χ. σε χρόνο εκτός ωραρίου λειτουργίας του σχολείου. Οι χώροι της σκηνής και των αποδυτηριών τοποθετούνται με υψομετρική διαφορά 0,70 μ. ψηλότερα της, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. Η αίθουσα είναι δυναμικότητας 225 θέσεων, χωρίς σταθερά καθίσαμτα, και λόγω του ελεύθερου από υποστυλώματα χώρου της, καθίσταται ευέλικτη ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει ποικίλες λειτουργίες και εκδηλώσεις.

Σε άμεση σχέση με τον κλειστό χώρο της Α.Π.Χ. δημιουργείται χώρος υπαίθριας εκτόνωσης της αίθουσας, με δυνατότητα ενοποίησης τους και παράλληλης λειτουργίας τους. Ο χώρος στάσης οργανώνεται με την κατασκευή κερκίδων, που πρόκειται να χρησιμοποιούνται από τους μαθητές, τόσο κατα τις υπαίθριες εκδηλώσεις του σχολείου, όσο και κατά την ώρα των διαλλειμάτων. Στην κατώτερη στάθμη του κτηρίου, τοποθετούνται το γραφείο του Συλλόγου γονέων, το κυλικείο, οι χώροι υγιεινής καθώς και οι βοηθητικοί χώροι αποθήκευσης και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Το κτήριο διαρθρώνεται από δύο κύριους όγκους. Ο μεγαλύτερος, τόσο σε έκταση όσο και σε ύψος, αντιστοιχεί στον κύριο χώρο της Α.Π.Χ. Ο δεύτερος όγκος, σε επαφή με τη βορειοδυτική γωνία του πρώτου, αντιστοιχεί στο χώρο της εισόδου, των αποδυτηριών και της σκηνής. Ο σχεδιασμός των όψεων έχει γίνει με γνώμονα την έκφραση της λειτουργίας των χώρων που φιλοξενούνται στο εσωτερικό του κτηρίου και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση τους, σε σχέση με την οπτική άνεση.