2013
Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρυματος της Τράπεζας Πειραιώς