2018
Διώροφη κατοικία στη Βάρη

Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός μίας σύγχρονης κατοικίας εμβαδού 370 τμ. Σημαντικός παράγοντας που καθόρισε τις συνθετικές επιλογές ήταν η ύπαρξη αρχαίων ευρημάτων, εντός του οικοπέδου, μεγάλη έκταση των οποίων έπρεπε να διατηρηθούν. Η  αρχιτεκτονική  επίλυση  του  θέματος  προβλέπει  τη  δημιουργία  κατοικίας  η  οποία  αναπτύσσεται  σε  δύο  στάθμες ενώ δημιουργείται και υπόγειος χώρος στάθμευσης και βοηθητικών χρήσεων. Η στάθμη του ισογείου περιλαμβάνει τους «κοινόχρηστους» χώρους της κατοικίας και λειτουργεί στο μεγαλύτερο τμήμα της ενιαία χωρίς κατακόρυφα διαχωριστικά, επιτρέποντας την ενοποίηση των χώρων τόσο οπτικά, όσο και λειτουργικά. Στο δεύτερο επίπεδο, στον όροφο χωροθετούνται οι «ιδιωτικές» λειτουργίες της κατοικίας.