2020
Γενικό Νοσοκομείο Al Fedhailia στο Ιράκ

Για το Γενικό Νοσοκομείο Al Fedhailia στη Βαγδάτη εκπονήθηκε πλήρης μελέτη σήμανσης, απόλυτα εναρμονισμένη με τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του κτιρίου και αναποκρινόμενη απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις που επιβάλλουν το μέγεθος του κτιρίο αλλά και η πολυπλοκότητα των χρήσεων και των προσβάσεων.