2003
Διαμόρφωση αυλείου χώρου γυμνασίου Κεχρινίας, Δήμος Αμφιλοχίας