2006
Σχολικές βιβλιοθήκες περιφέρειας Ιονίων Νήσων