2006
Σχολικές βιβλιοθήκες περιφέρειας Ανατ. Μακεδ. και Θράκης