2000
Κατασκευή ταχύρρυθμων κτηρίων Πανεπιστημίου Κρήτης